ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่องผู้สอบผ่านวิชาสามัญ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล