โครงการ Social and Health Development in Thailand

     ด้วยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Social and Health Development in Thailand" ให้แก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาลของประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาไทย จำนวน 25 คน ในระหว่างวันที่ 2 - 12 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

     ในการนี้ ทางสถาบันฯได้เล็งเห็นว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไทยที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท (รวมเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางระหว่างการศึกษาดูงานภาคสนามต่างจังหวัดตลอดหลักสูตร) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
     2. เป็นผู้ที่สนใจปัญหาสังคม ปัญหาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างจริงจัง
     3. สนใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ในปัญหาดังกล่าวกับนักศึกษาต่างชาติ
     4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี สามารถฟังการบรรยายภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาต่างชาติได้

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งชื่อและประวัติการศึกษาได้ที่สำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ อาคาร 4 ชั้น 4