You are here

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการจัดทำหนังสือรับรองคุณวุฒิ/ใบแสดงผลการศึกษา ปีการศึกษา 2557

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการจัดทำหนังสือรับรองคุณวุฒิ/ใบแสดงผลการศึกษา

ปีการศึกษา 2557

1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

- นักศึกษาเข้าระบบ e-student ผ่าน website ชื่อ
http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.58 ถึง 8 พ.ค. 58
โดยหักเงินจากบัญชีเดียวกับการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตฯ
  • ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ชำระเงิน คนละ 800 บาท
  • ผู้ไม่เข้าร่วมพิธีฯ ชำระเงิน คนละ 200 บาท กรุณาแจ้งรายชื่อให้ทราบด้วยนะค่ะ

2. การจัดทาหนังสือรับรองคุณวุฒิ/ใบแสดงผลการศึกษา

- ส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตา) คนละ 3 รูป
การแต่งกาย
  • บัณฑิตชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว แต่งชุดสากลสีกรมท่า และกระดุมต้องไม่เป็นโลหะ ผูกเนคไทสีกรมท่ามีรูปตราของมหาวิทยาลัยมหิดล สวมครุยวิทยฐานะ ผมสั้นทรงสุภาพ
  • บัณฑิตหญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษากระโปรงสีน้าเงินเข้ม ติดโบว์ไทของมหาวิทยาลัยมหิดล สวมครุยวิทยฐานะ และไม่ทำผมปิดหน้า ถ้าผมยาวให้รวบหรือปัดไปข้างหลังเพื่อให้เห็นครุยชัดเจน
- ค่าจัดทำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ 50 บาท คนละ 2 ฉบับ เป็นเงิน 100 บาท
- ค่าจัดทำใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ 50 บาท คนละ 2 ฉบับ เป็นเงิน 100 บาท
  (รวมค่าใช้จ่ายสำหรับขอเอกสารต่อคน คนละ 200 บาท)
- ให้ประธานชั้นปีรวบรวมเงินไปฝากเข้าบัญชี กระแสรายวันมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 016-3-00325-6 แล้วนำสาเนาใบนำฝากส่งงานธุรการ คุณวาสินี ที่ชั้น 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย ภายในวันที่ 11 พ.ค.58
มหาวิทยาลัยมหิดลจะออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้คนละ 2 ฉบับ เท่านั้น กรณีต้องการเพิ่ม ให้ติดต่อขอได้ที่ห้อง One Stop Service ศูนย์การเรียนรู้มหิดล หลังวันที่ 1 ก.ค.58
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com