ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ อาจารย์ ดร.สิทธิประภา อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "อาจารย์"

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่

อาจารย์ ดร.สิทธิประภา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "อาจารย์" ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564