ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน"