You are here

ทุนการศึกษาโครงการ Kumamoto Short-Term Exchange Program 2015-2016 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

 

ทุนการศึกษาโครงการ Kumamoto Short-Term Exchange Program 2015-2016 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

แบ่งออกเป็น 2 โครงการดังนี้

1. E Course (Program in English) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป แต่ไม่เกินปี 4 เทอมสุดท้าย มีสัญชาติไทยและมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 61 หรือผลคะแนนสอบอื่นๆที่เทียบเท่า

2.J Course (Program in Japanese) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป แต่ไม่เกินปี4 เทอมสุดท้าย มีสัญชาติไทย

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kumamoto-u.ac.th

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 20 เม.ย.58 หากต้องการเข้าร่วมโครงการช่วง Fall Semester( ต.ค.58 - ก.พ.59) หรือภายในวันที่ 16 พ.ย.58 หากต้องการเข้าร่วมโครงการช่วง Spring Semester (เม.ย. - ส.ค.59)

ส่งเอกสารได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่ 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com