กำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศำสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล