วันรักษ์การได้ยินโลก “ World Hearing Day 2018 : Hear the Future ”

 

วันรักษ์การได้ยินโลก “ World Hearing Day 2018 : Hear the Future ” 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสร้างเสริมสุขภาพ ตรวจประเมินทางการได้ยิน

และประเมินความสามารถทางภาษาและการพูดให้กับประชาชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้

แนวทางการป้องกันทางการได้ยินและความผิดปกติทางการสื่อความหมาย  เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไป

และผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินได้เข้าถึงการรักษา การรับบริการ การใช้เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน หรือการบำบัดฟื้นฟู ได้อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ

ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 ถึง 15.00 น.