ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม

 

ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น 

 

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2560

 

 

เข้ารับมอบรางวัลเนื่องในโอกาส 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

ในวันที่ 2 มีนาคม 2561