ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2558

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2558 

คุณสมบัติ

  1. มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

  2. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมหรือเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่คณะฯหรือมหาวิทยาลัยจัดให

  3. เป็นนักศึกษาปริญญาตรีระดับชั้นปีที่ 2-4

สามารถส่งรายละเอียดการสมัครได้ที่  คุณวาสินี  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>>>>>> http://med.mahidol.ac.th/commdis/sites/default/files/public/file/pdf/113.pdf