โครงการ ASEAN University Network - ASEAN Credit Transfer System(AUN - ACTS)

 

 

     โครงการ ASEAN University Network - ASEAN Credit Transfer System(AUN - ACTS) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จำนวน 5 ทุน โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสาขาวิชาต่างๆที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ที่  http://apps.acts.ui.ac.id/index.php/home 

     นักศึกษาที่สนใจสามารถกรอรกใบสมัครได้ตามเอกสาร click พร้อมทั้งแนนเอกสารต่างส่งได้ที่สำนักงานภาควิชาฯ