ทุนการศึกษา บริษัทน้ำมันปิโตเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2558

 

 

     สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และบริษัทน้ำมันปิโตเลียมไทย จำกัด ได้นำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุนๆละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

     1. เป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558
     2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 1/2558 ไม่ต่ำกว่า 2.50
     3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
     4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่ ----> click