ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ อาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "อาจารย์"

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่

อาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์

ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "อาจารย์" ประจำ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565