You are here

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ อาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "อาจารย์"

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่

อาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์

ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "อาจารย์" ประจำ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com