You are here

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 2)

 

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครได้ที่นี่ >>>>>>  ดาวน์โหลด

 

ส่งรายละเอียดใบสมัครได้ตั้งแต่วันี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ อาคาร4ชั้น4 คุณวาสินี ในวันและเวลาราชการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com