คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของคณะฯ
 

นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินบริจาค เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 

 

นายเอกกฤต นารายณ์รักษา มอบเงินโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558

 

เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์ สังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages