คุณสุวิทย์ ลักษณาทรัพย์และครอบครัว บริจาคเงิน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000,000 บาท จากคุณวิโรจน์-คุณสุมาลี รัตนศิริวิไล พร้อมบุตรธิดา

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000  บาท  จากคุณอรทัย-คุณอนุสรา รัตนศิริวิไล

 

คณะผู้บริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

 

คุณนฤมล ศิริมงคลภาวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

 

คุณบุญเยี่ยม พูลสวัสดิ์ พร้อมด้วยบุตรและธิดา บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

คุณวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์