สถานที่และสิ่งแวดล้อม

Our Campus

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ทำงาน นักศึกษาและผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานพร้อมมูล มีที่พักที่เป็นส่วนตัว บรรยากาศ โล่ง โปร่ง สว่าง เย็นตา สนับสนุนการเรียนรู้ อย่างเต็มที่ กำหนดให้สถาบันฯ เป็นสถานศึกษาที่ครูและนักเรียนจะอาศัยอยู่ด้วยกันภายในโครงการ ดังนั้นจึงมีการออกแบบหอพักทุกแห่งให้มีความน่าอยู่โล่ง โปร่งไม่แออัด ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สนามหญ้าเขียวขจี สระนํ้ากว้างใหญ่ มีอาคารนันทนาการ มีศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุด มีระบบสนเทศที่ครอบคลุมทั้งบริเวณที่วิทยาเขต ทั้งนี้เพื่อดึงดูดให้อาจารย์และนักเรียนอาศัยอยู่อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นชุมชนของปัญญาชน และเป็นแหล่งเพาะบ่มปัญญาและการเรียนรู้อย่างแท้จริง