สาขาพรีคลินิก

Preclinical Research Clusters               Research Themes

Chatchai Muanprasat
 
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิจัย
 • อาจารย์
 • chatchai.mua@mahidol.ac.th
 
ดร.ฐิติวัฒน์ สังขวร
 
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
 • อาจารย์
 • titiwat.sun@mahidol.edu
 
นายแพทย์วีรวุฒิ สุนทรนิยมกิจ
 
 • รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
 • อาจารย์
 • virawudh.soo@mahidol.ac.th
 
 
Aekkacha Moonwiriyakit
 
Thanaporn Sriwantana
Thanaporn Sriwantana, Ph.D. / ดร. สัตวแพทย์หญิงธนาภรณ์ ศรีวรรธนะ
 
 • ผู้ช่วยนักวิจัย
 
Phurit Bovonchutichai, Ph.D. / ดร.ภูริต บวรชุติชัย 
 
 • อาจารย์
 
Dilok Puanhvuan, Ph.D. / ดร.ดิลก ปืนฮวน
 
 • อาจารย์
 
Kwanchanok Uppakara
Kwanchanok Uppakara, Ph.D. / ขวัญชนก อุปการะ
 
 • นักวิจัย
 
Nongluk Saikachain
Nongluk Saikachain, M.Sc. / นงลักษณ์ สายคเชนทร์
 
 
Paninee Mongkolsuk
Paninee Mongkolsuk, M.Sc. / ภาณินี มงคลสุข
 
 

ย้อนกลับ