ฝ่าดงทาก ชมดอกลิ้นมังกร ที่น้ำตกหมันแดง

ฝ่าดงทาก ชมดอกลิ้นมังกร ที่น้ำตกหมันแดง
Volume: 
ฉบับที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2558
Column: 
Camera Diary
Writer Name: 
เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์, ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 21