ไม่เอาแล้ว

ไม่เอาแล้ว
Volume: 
ฉบับที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2557
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
รุ่งรัตน์ เพิ่มเกียรติขจร นักสังคมสงเคราะห์ผู้ชํานาญการพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 14