กินอาหารอุ่นไมโครเวฟบ่อย ๆ เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่?

Volume: 
ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2556
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
นพ.ปริย พรรณเชษฐ์ สาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กินอาหารอุ่นไมโครเวฟบ่อย ๆ เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่?

เมื่อกล่าวถึงอาหารจานต่างๆ ที่เรามาอุ่นกินในไมโครเวฟ เป็นอาหารที่เก็บเหลือจากวันก่อน หรือเป็นอาหารจําพวกแช่แข็งที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อที่เรามักนํามาอุ่นในไมโครเวฟอีก หากถามว่าอันตรายไหม อันตรายนั้นเกิดจากการเก็บรักษาของอาหารชนิดนั้น เนื่องจากอาหารแช่แข็งเป็นการแช่เย็นจัดทําให้เชื้อโรคไม่เจริญเติบโต ถ้าการเก็บหรือการเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีอุณหภูมิไม่ถูกต้อง ก็จะทําให้เชื้อโรคเจริญเติบโตขึ้นและเป็นอันตรายได้

หากอาหารได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้องแล้ว การอุ่นด้วยไมโครเวฟจะทําให้อาหารร้อนขึ้นมาโดยการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟนั้นจะทําให้อนุภาคของนําในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนขึ้น เกิดเป็นความร้อนและเดือดขึ้นมา ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาหาร ไม่ได้มีสารพิษอะไร และตัวคลื่นไมโครเวฟไม่ได้เป็นรังสีใดๆ

สรุปก็คือการกินอาหารที่อุ่นโดยไมโครเวฟบ่อยๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ กับร่างกาย ยกเว้นว่าไม่ควรเข้าไปมองอาหารในไมโครเวฟ หรืออยู่ในระยะใกล้ชิดเกินไปนัก ถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันไม่ให้คลื่นออกมาก็ตาม แต่ก็อาจมีคลื่นไมโครเวฟผ่านออกมาได้และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

เนื้อหาภายในฉบับที่ 11