รายวิชาเลือก ๒ รมวส ๕๓๒ (RAAS 532) การบำบัดทางระบบหายใจ (Respiratory Care)

 

วิสัญญีวิทยาประยุกต์ ๒
 
๑. ชื่อหลักสูตร     แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
๒. รหัสรายวิชา   รมวส ๕๓๒ (RAAS 532)
ชื่อรายวิชา   วิสัญญีวิทยาประยุกต์ ๒ (การบำบัดทางระบบหายใจ)  
Applied Anesthesiology 2 (Respiratory Care) 
 
๓. จำนวนหน่วยกิต ภาคปฏิบัติ ๒ หน่วยกิต  
 
๔. เงื่อนไขของรายวิชา
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน รมวส ๕๐๕  วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน
จำนวนนักศึกษาที่เปิดสอน ครั้งละไม่เกิน ๘ คน 
 
๕. ประเภทวิชา วิชาเลือกทางคลินิก 
 
๖. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอน  
เริ่มสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๗  โดย
เปิดสอนสำหรับนักศึกษาปี ๕ ภาคปลาย ครั้งละ ๒ สัปดาห์ จำนวน ๓ ครั้ง (สัปดาห์ที่ ๔๓-๔๘)
เปิดสอนสำหรับนักศึกษาปี ๖ ครั้งละ ๒ สัปดาห์ จำนวน ๒๑ ครั้ง (สัปดาห์ที่ ๑-๔๒) 
 
๗. คำอธิบายรายวิชา 
การประยุกต์การบำบัดระบบหายใจทางคลินิก  การดูแลทางเดินหายใจ  การรักษาอนามัยหลอดลม  การบำบัดด้วยออกซิเจน  การใช้เครื่องช่วยหายใจ  เทคนิควิธีการช่วยหายใจ  การตั้งเครื่องช่วยหายใจ  การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ  การเลิกใช้เครื่องช่วยหายใจ  การรับปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดระบบหายใจ  การปฏิบัติงานในทีมช่วยฟื้นชีวิต
 
๘. วัตถุประสงค์ของวิชา 
 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาแพทย์สามารถ
๘.๑ บอกวัตถุประสงค์ และวิธีการต่างๆ ในการบำบัดระบบหายใจได้ถูกต้อง 
๘.๒ บอกวิธีการทำทางเดินหายใจให้โล่ง พร้อมอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและวิธีการทำ  
๘.๓ อธิบายการดูแลผู้ป่วยที่มีท่อทางเดินหายใจชนิด endotracheal tube และ tracheostomy tube ได้ถูกต้อง
๘.๔ บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม เป้าหมายการบำบัด และภาวะแทรกซ้อนของการบำบัดด้วยออกซิเจนได้ถูกต้อง 
๘.๕ เรียกชื่อ บอกวิธีใช้ และประเมินค่า fraction of inspired oxygen (FIO2) ที่ได้จากการใช้อุปกรณ์ให้ออกซิเจน (oxygen delivery device) แต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
๘.๖ บอกหลักการและวิธีการให้ออกซิเจนในผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้ถูกต้อง 
๘.๗ บอกชนิดและอธิบายการทำงานของเครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ได้ถูกต้อง: 
๘.๗.๑ Volume-controlled, flow-controlled, pressure-controlled, time-controlled
๘.๗.๒ Volume-cycled, pressure-cycled, time-cycled, flow-cycled
๘.๗.๓ Volume-limited, pressure-limited
๘.๘ อธิบายการทำงานของเทคนิควิธีการช่วยหายใจ (modes of ventilation) ต่อไปนี้ได้ถูกต้อง: 
๘.๘.๑ Continuous mandatory ventilation: volume-controlled, pressure-controlled
๘.๘.๒ (synchronized) intermittent mandatory ventilation: volume-controlled, pressure-controlled
๘.๘.๓ Pressure support ventilation 
๘.๘.๔ Spontaneous ventilation
๘.๘.๑ Continuous positive airway pressure / positive end expiratory pressure
๘.๙ บอกหลักการตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้ในการช่วยหายใจได้ถูกต้อง
๘.๑๐ อธิบายขั้นตอนและวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้ถูกต้อง 
๘.๑๑ อธิบายกระบวนการเลิกใช้เครื่องช่วยหายใจได้ถูกต้อง 
๘.๑๒ อธิบายหลักการและวิธีการเลิกใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป (gradual weaning techniques) แต่ละวิธีต่อไปนี้ ได้ถูกต้อง: T-piece weaning, weaning with SIMV, weaning with PSV
๘.๑๓ ให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการบำบัดระบบหายใจได้ถูกต้อง 
๘.๑๔ ตรวจสอบ และ ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจโดยใช้มือบีบ (manual resuscitator) ได้ถูกต้อง 
๘.๑๕ บอกองค์ประกอบ และอธิบายการทำงานของบุคลากรที่ทำหน้าที่ต่างๆ ในทีมช่วยฟื้นชีวิตได้ถูกต้อง