You are here

การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)

การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)

1. งดนํ้าและอาหารก่อนการตรวจ 6 ชั่วโมง

2. แจ้งเจ้าหน้าที่เวลามานัดหรือก่อนรับการตรวจในกรณีต่อไปนี้

  • สตรีตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์
  • ผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้สารทึบรังสีมาก่อน
  • ผู้ป่วยมีประวัติแพ้อาหารทะเล
  • ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาอื่นๆ
  • ผู้ป่วยมีประวัติโรคประจำ ตัวต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด และลมบ้าหมู เป็นต้น

3. ในกรณีผู้ป่วยที่ทำการตรวจระบบช่องท้องส่วนล่างและช่องท้องทั้งหมด ผู้ป่วยต้องดื่มน้ำ ที่มีส่วนผสมของสารทึบรังสี ตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ

4. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสี อาหารทะเล โรคหอบหืด ให้รับประทานยาแก้แพ้ตามแพทย์สั่่ง

5. ผู้ป่วยอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปหรือมีโรคประจำตัวควรมีผลค่าการทำงานของไตก่อนการตรวจไม่ 7 วัน (สามารถติดต่อเจาะเลือดได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและนำผลมาในวันตรวจ )*** 

6. ผู้ป่วยทุกอายุที่งดอาหารและน้ำทุกชนิด สามารถรับประทานยาประจำตัว  โดย ดื่มน้ำเปล่าได้ไม่เกิน 1 / 4  ของแก้วน้ำปกติ  ก่อนเข้ารับการตรวจ 2 ชั่วโมง

7. หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ได้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด