ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสิตาธรรม พืชกมุทร

ขอแสดงความยินดีแก่

นางสาวสิตาธรรม พืชกมุทร

งานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสิตาธรรม พืชกมุทร นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566