ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวธนาทิพย์ พรหมรัตน์

ขอแสดงความยินดีแก่

นางสาวธนาทิพย์ พรหมรัตน์

งานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวธนาทิพย์ พรหมรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565