You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ นายอโณเชาว์ ตั้งธรรมนิยม

ขอแสดงความยินดี

นายอโณเชาว์ ตั้งธรรมนิยม

งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่นายอโณเชาว์ ตั้งธรรมนิยม  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158