ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

ขอแสดงความยินดี

นางสาวภัทรานิษฐ์   กิตติเชาวนันท์

          งานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวภัทรานิษฐ์  กิตติเชาวนันท์  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562
.
.
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562