You are here

ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10

ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158