โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567

 
 
 
 
โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567
     รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ และตัวแทนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ซึ่งโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทยสภา และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย โดยในครั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้แนวคิด “บริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านจริยธรรมทางการแพทย์ในการให้บริการจากศูนย์ความเป็นเลิศสู่ชุมชน สร้างเครือข่ายอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น