กิจกรรม Hackable : Pitching Day ภายใต้โครงการ “Hackathon: Improving Health Equity and Equality among People with Disability”

 
 
กิจกรรม Hackable : Pitching Day ภายใต้โครงการ “Hackathon: Improving Health Equity and Equality among People with Disability”
     งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสภานักศึกษาแพทย์รามาธิบดีร่วมกับ SCORP Ramathibodi จัดกิจกรรม Hackable : Pitching Day ภายใต้โครงการ“Hackathon: Improving Health Equity and Equality among People with Disability” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการ โดยเป็นการแข่งขันคิดค้นและเสนอวิธีการแก้ปัญหาการเข้าถึงการดูแลรักษาในระบบสาธารณสุขของผู้พิการในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วม Pitching ทั้งหมด 9 ทีม ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้งหมด 310 ทีม ซึ่งมี ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและคู่ความร่วมมือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมครั้งนี้ ผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Mute Matters รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม ข้าวมันไก่ศาลายา รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม V.runteer รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท รางวัลชมเชย ทีม double egg tart รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล