พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566

 
 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566
      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และโอกาสนี้ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล