พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 53 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2566

 
 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 53 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2566
   

งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 53 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม กล่าวให้โอวาท และอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)