พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์ในพิธีอำลาอาจารย์ของนักศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 54 ประจำปี 2566

 
พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์ในพิธีอำลาอาจารย์ของนักศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 54 ประจำปี 2566
     งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด "พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์ในพิธีอำลาอาจารย์ของนักศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 54 ประจำปี 2566" ได้รับเกียรติกล่าวปัจฉิมโอวาทโดย ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ขั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล