โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (The 33rd Syringe Games) ประจำปี 2567

 
 
โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (The 33rd Syringe Games) ประจำปี 2567
     เครือข่ายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้สโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (The 33rd Syringe Games) ประจำปี 2567 ของคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 26 สถาบันของคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 26 สถาบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาแพทย์ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาตามนโยบายเสริมสร้างสุขภาพของประเทศ เมื่อวันที่ 4 - 7 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก