โครงการ “เยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2566

 
โครงการ “เยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี” ครั้งที่ 50  ประจำปี 2566
     ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี พร้อมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เดินทางไปเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ,อุดรธานี ,กาฬสินธุ์ และสกลนคร  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  มีวัตถุประสงค์ติดตามผลของการเรียน การสอน ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในวิชาชีพเวชกรรม ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานหรือไม่ และนำข้อมูลเหล่านั้นพัฒนาหลักสูตรต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจ พร้อมทั้งได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่ปฏิบัติงานตามที่ต่างๆ รวมถึงยังเป็นช่องทางที่ศิษย์เก่าฯ จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคณะฯในปัจจุบัน ซึ่งสามารถเสนอแนะแนวคิดการพัฒนางานต่างๆ ต่อคณะฯโดยตรงด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีอย่างต่อเนื่อง