You are here

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำ

คลิกที่ลิงก์นี้  : คำแนะนำสำหรับนักศึกษา กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

คำแนะนำสำหรับนักศึกษารามาธิบดี กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดย  ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม  ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158