ห้องผ่าตัดและบริการวิสัญญี (Operating theater and anesthetic services)

          ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้จัดสร้างห้องผ่าตัดใหญ่จำนวน ๑๒ ห้อง และห้องผ่าตัดเล็กตามคลินิกผู้ป่วยนอกต่างๆ อีก ๕ ห้อง การจัดสร้างห้องผ่าตัดได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแรงดันอากาศ ระบบการไหลเวียนอากาศ และที่สำคัญ คือระบบการกรองอากาศที่ไหลเวียนมายังเตียงผ่าตัดให้มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อุปกรณ์และเครื่องติดตั้งในห้องผ่าตัดทุกชนิดเป็นไปตามมาตรฐานสากล

          ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์เป็นห้องผ่าตัดรวม ให้บริการได้ทุกสาขาทั้งด้าน ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ นรีเวชกรรม ตา และหู คอ จมูก มีเทคโนโลยีการผ่าตัดสมัยใหม่ เช่น การผ่าตัดผ่านกล้อง และในอนาคตอันใกล้จะมีการพัฒนาผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ด้วย

          นอกจากการบริการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาแล้ว ยังเป็นศูนย์การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ตลอดจนศูนย์วิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดรักษาอีกด้วย

          ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดคือ บริการวิสัญญี ซึ่งให้บริการโดยอาจารย์แพทย์และพยาบาลวิสัญญี เริ่มต้นตั้งแต่การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนรับบริการจนถึงการวางยาสลบหรือให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ขณะทำการผ่าตัด ตลอดจนการดูแลเพื่อลดอาการเจ็บปวดจากการผ่าตัด ภายหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในหน่วยบำบัดพิเศษหลังการให้บริการวิสัญญี (Post anesthetic care unit) จนฟื้นจากยาสลบ และปลอดภัยดีแล้วจึงย้ายไปดูแลในหน่วยบำบัดระยะที่สองก่อนที่จะย้ายผู้ป่วยกลับไปพักผ่อนที่หอผู้ป่วยหรือจำหน่ายกลับบ้านในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก