บริการรับทำวิจัย

บริการรับทำวิจัย (รับจ้างวิจัย)
ขั้นตอนการดำเนินการดำเนินการให้บริการรับทำวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินการดำเนินการให้บริการรับทำวิจัย
ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติ
รายการ File Download
1. หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ
2. หนังสือนำส่งขออนุมัติดำเนินโครงการและมอบอำนาจ
3. หนังสือขอส่งมอบงานและขออนุมัติเบิกเงินงวด
4. CR04 รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการให้บริการรับทำวิจัย (แหล่งทุนภายนอก)
5. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 60-64
6. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 65 เป็นต้นไป
7. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการอนุมัติเบิกจ่าย_กรณีนักวิจัยได้รับทุนโดยตรง
8. ใบสำคัญรับเงิน
9. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
10. หนังสือขออนุมัติยืมเงิน
11. สัญญายืมเงิน