ระเบียบปฏิบัติ

ระเบียบปฏิบัติบริการรับทำวิจัย (รับจ้างวิจัย)
รายการ File Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1714-2563 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการให้บริการรับทำวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราการจัดเก็บ และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการให้บริการรับทำวิจัยและโครงการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำการวิจัยเอง หรือเป็นผู้ให้บริการรับทำวิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561