หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 (แผนงาน F13 (S4P21)) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568    (แผนงาน F13(S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูงให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม)

– บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.
– เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
1. ประกาศโจทย์-F13S4P21_2568_Final
2.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-แผนงาน-F13S4P21 24-4-67
2.2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-แผนงาน-F13S4P21 (รายคน) 24-4-67
3. หนังสือรับรอง (Letter of Intent)F13_2568
4. แบบฟอร์มความร่วมมือระหว่างสถาบันและภาคีเครือข่าย_2568
5. คู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ-บพค.
6. MU_B01 แบบฟอร์มรายชื่อคณะผู้วิจัยและบทบาทหน้าที่ในโครงการ
7. MU_B02 แบบฟอร์มประโยชน์ที่คาดว่านักวิจัยหรือสถาบันจะได้รับจากโครงการ
8. อว 78.016-7915 หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องแบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัย ฯ

สำหรับ ผู้ประสงค์ขอทุน โปรดแจ้งส่งข้อเสนอโครงการและขอหนังสือรับรอง (Letter of Support) ผ่านฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยแนบเอกสาร ดังนี้
1) ข้อเสนอโครงการที่พิมพ์จากระบบ NRIIS จำนวน 1 ฉบับ (ยังไม่ต้องกดส่งข้อเสนอโครงการ)
2) แบบฟอร์มรายชื่อคณะผู้วิจัยภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลฯ (MU_B01) จำนวน 1 ฉบับ
3) แบบฟอร์มประโยชน์ที่คาดว่านักวิจัยหรือสถาบันจะได้รับจากโครงการ (MU_B02) จำนวน 1 ฉบับ

กรณีที่นักวิจัยเป็นผู้ร่วมวิจัยของโครงการต่างหน่วยงาน ขอให้ดำเนินการตามความข้างต้น โดยแนบเอกสารในข้อ 2 และ 3 มาเพื่อประกอบการดำเนินการ

ทั้งนี้ บพค. กำหนดให้มหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับรองเฉพาะโครงการที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานและส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. โดยแหล่งทุนจะรับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดครบถ้วน แนบหนังสือรับรองจากสถาบันต้นสังกัดของนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ แนบหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการ และมหาวิทยาลัยรับรองผ่านระบบ NRIIS เท่านั้น