มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 

บริษัท พีซีบีเอ็น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ "คลิป MU" ในหัวข้อเรื่อง "การรักษามะเร็งในระดับยีน" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 8.00 - 13.00 น. 

 

บรัษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมมือกับบริษัท Miltenyi Biotec จัดงานสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาและดูงาน ด้าน Cell Protein และ Gene analysis

 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565

 
แสงดความยินดี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ที่ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย