มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 

บรัษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมมือกับบริษัท Miltenyi Biotec จัดงานสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาและดูงาน ด้าน Cell Protein และ Gene analysis

 

กิจกรรม Private open house 2022 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 
แสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565

 
แสงดความยินดี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ที่ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย