บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) กรอบวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม 2567 – 18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 15.00 น.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) กรอบวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567   

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 – 18 เมษายน 2567

หมายเหตุ:
•   มหาวิทยาลัยสรุปรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการที่เสนอขอทุนในระบบ NRIIS และจัดส่งให้ส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567
•   ส่วนงานต้นสังกัดทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอชุดโครงการมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 17 เมษายน ก่อนเวลา 17.00 น.
•   มหาวิทยาลัยกดรับรองโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
   ประกาศ ฯ
   แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการกลาง
   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย
   แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณ
   หนังสือรับรองความร่วมมือ
   ระเบียบสภานโยบาย