Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Early – Career Awards ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤษภาคม 2567

Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Early – Career Awards   
เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากทุกสาขาวิชาที่มีแนวคิดมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ของแหล่งทุนที่:
   https://wellcome.org/grant-funding/schemes/early-career-awards

ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567