ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานโครงการคืนป่า – ทำยาจากพืช ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานโครงการคืนป่า – ทำยาจากพืช ประจำปีงบประมาณ 2567
เพื่อผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรมและบริการ ไปสู่การใช้ประโยชน์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาผลงาน นวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการยกระดับอุตสาหกรรม โดยการปลูกพืชทำยามูลค่าสูงซึ่งบูรณาการกับการปลูกป่า
2. เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สารสกัดและยาจากพืชโดยชุมชนและภาคเอกชน และเป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลต่อไป โดยการร่วมมือแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสารสกัดและยาจากพืชในประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานและแข่งขันได้

โดยมีกรอบการสนับสนุน ตั้งแต่ TRL3 จนถึงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization; RU) รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้

ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนวิจัย ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษารายละเอียด เงื่อนไขการสมัครขอรับทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน และจัดทำข้อเสนอโครงการระยะเวลาการสนับสนุนโครงการ 1 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ศลช. จะจัดสรรทุนวิจัยและผูกพันสัญญาเป็นรายปี
2. ศลช. กำหนดส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งไฟล์ word และ pdf พร้อมไฟล์หนังสือนำส่ง ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในสัญญารับทุน หรือผู้รับมอบอำนาจ และไฟล์หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามที่ ศลช. กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code หรือ https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3838 ผ่านทางอีเมลของ
ผู้ประสานงาน ศลช. (คุณธัญญารัตน์ อ่อนละมูล thanyarat@tcels.or.th หรือคุณสมคิด เจนกลาง somkid@tcels.or.th)
3. ศลช. เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี หรือจนกว่าจะเต็มกรอบงบประมาณ ซึ่ง ศลช. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการทุก 30 – 45 วัน และประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. (http://www.tcels.or.th/Home) ภายใน 30 วัน หลังการพิจารณา

อนึ่ง โครงการที่เสนอขอรับทุนให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% ของงบดำเนินงานของโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)
   หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   ตัวอย่างหนังสือนำขอรับการสนับสนุนทุนโครงการ