บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบที่ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบที่ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ   

ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ แหล่งทุนกำหนดให้มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่แหล่งทุนกำหนด (ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567) โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัด เพื่อให้ส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย ก่อนครบกำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.) โดยมหาวิทยาลัยจะทำการรับรองโครงการผ่านระบบ ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานเท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
   ประกาศทุนแผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ บพข. 68 รอบที่ 1
   คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.
   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ)
   เอกสารประกอบ TRL (แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ)
   หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องแบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัย ฯ