ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ด้านเครื่องมือแพทย์ และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567 เวลา 17.00 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ด้านเครื่องมือแพทย์และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568
เพื่อสนับสนุนการต่อยอดและขยายผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยในเชิงพาณิชย์ นโยบาย และสังคม รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบาย ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามแผนงานย่อย ดังนี้
1. แผนงาน F2 (S1P1): พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
2. แผนงาน N15 (S2P10): พัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ

โดยขอให้นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนวิจัย ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครขอรับทุน และจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามที่ TCELS กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3843
2. จัดทำเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด โดยกรอกข้อมูลและยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน www.nriis.go.th พร้อมแนบไฟล์ word และ pdf ของข้อเสนอโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรายชื่อผู้ประสานงานแผนงาน แนบท้ายประกาศนี้ ในกรณีที่ข้อขัดข้องทางเทคนิคในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ NRIIS สามารถติดต่อผ่านช่องทางสายด่วน Hotline 097 107 9090 ทีมพัฒนาระบบ NRIIS หรืออีเมล nriis@nrct.go.th

          เนื่องด้วย ระบบ NRIIS สามารถรับรองผู้ใช้งานในเวลาเดียวกันได้เพียงจำนวนหนึ่ง ขอให้นักวิจัยวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด และแหล่งทุนกำหนดให้มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 17.00 น. เพื่อให้ดำเนินการสามารถดำเนินการได้ทันเวลา ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดำเนินการตามกำหนดของแหล่งทุนล่วงหน้า 3 วันทำการ (ภายในวันที่ 25 กันยายน 2567) โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย ก่อนครบกำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 17.00 น.) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับรองเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานต้นสังกัด และมีการส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ ภายในวันที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
   ตัวอย่างหนังสือนำขอรับสนับสนุนทุนโครงการ
   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (RU)
   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Non – RU)
   หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการทำงานวิจัย