ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567   
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพช่วงปลายน้ำ (สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ระดับ TRL 7 – 9 และการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ระดับ TRL 5 – 9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ.2566 – 2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยมีกรอบการสนับสนุน ดังนี้

1. แผนงาน F2 (S1P1): พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
2. แผนงาน N1 (S1P1): การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการ จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง
3. แผนงาน N2 (S1P1): การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

โดยขอให้นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนวิจัย ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครขอรับทุน และจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามที่ TCELS กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11843 หรือ QR Code
2. จัดทำเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด โดยกรอกข้อมูลและยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน www.nriis.go.th พร้อมแนบไฟล์ word และ pdf ของข้อเสนอโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดของแต่ละแผนงานเพิ่มเติมได้ตามรายชื่อผู้ประสานงานแผนงาน แนบท้ายประกาศ ในกรณีที่ข้อขัดข้องทางเทคนิคในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ NRIIS สามารถติดต่อผ่านช่องทางสายด่วน Hotline 097 107 9090 ทีมพัฒนาระบบ NRIIS หรืออีเมล nriis@nrct.go.th
เนื่องด้วย ระบบ NRIIS สามารถรับรองผู้ใช้งานในเวลาเดียวกันได้เพียงจำนวนหนึ่ง ขอให้นักวิจัยวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด และแหล่งทุนกำหนดให้มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. เพื่อให้ดำเนินการสามารถดำเนินการได้ทันเวลา ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดำเนินการตามกำหนดของแหล่งทุนล่วงหน้า 2 วันทำการ (ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567) โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย ก่อนครบกำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับรองเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานต้นสังกัดและมีการส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ ภายในวันที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)
   หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล