หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 – 23 เมษายน 2567 ปิดรับเวลา 15.00 น.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

🎏กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)”

🌟แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น”

📮สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 – 23 เมษายน 2567 ปิดรับเวลา 15.00 น.)

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18.30 น.)

📚ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=15665 และ ผ่านระบบ NRIIS

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11850