สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาและดูงาน

  

 

 

คณาจารย์ และผู้ช่วยวิจัย จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาและดูงานวิเคราะห์ทดสอบชิ้นงานสำหรับงานวิจัย ด้าน Cell Protein และ Gene analysis ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565