ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวทางปฏิบัติการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2567 และแบบเเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sp.mahidol.ac.th/th/LAW/policy/P224-2567_MUIACUC.pdf